Od wielu lat Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i jego  Fundacja „Szansa dla Gmin”organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin rolniczych. Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci, które nie ukończyły szesnastego roku życia (w tym roku jest to rocznik 2003). Wypoczynek organizowany jest w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


W dniu 27 marca 2019 roku,w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie  powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego,Zespołu Odbudowy Suwerenności Paszowej i ograniczenia GMO.Zespół skupia przedstawicieli różnych branż produkcji rolnej przetwórców ,jak również związkowców i reprezentantów świata nauki.Przedstawicielem z ramienia Związku Zawodowego Rolnictwa Samooobrona była wiceprzewodnicząca związku, Ewa Bergmann.Podczas dyskusji poruszono wiele kwestii związanych z problemami występującymi w rolnictwie.

 

Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły sytuację na rynku zbożowym ,zwrócono uwagę na fakt,że niekontrolowany import zbóż z Ukrainy destabilizuje rynek krajowy. Posiedzenie grupy zdominował jednak temat zastąpenia w produkcji pasz dla zwierząt, śruty sojowej z importu ,zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane , białkiem krajowym..Obecnie na rynku jest dostępna ograniczona ilość soi bez GMO ,głównie z  polskich upraw .Członkowie zespołu zastanawiali się jakie podjąć działania aby zwiększyć produkcję tzw.roślin bobowatych.

 

Czy zwiększając produkcję krajowego białka można wyeliminować sprowadzanie na nasz rynek poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO ? Przeważały opinie, że w obecnej sytuacji jest to praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w hodowli młodych zwierząt i drobiu.Jednym z czynników decydującym o tym czy rolnik będzie uprawiał rośliny bobowate w swoim gospodarstwie jest cena produktu.Z ekonomicznego punktu widzenia obecna cena krajowej soi  nie jest opłacalna dla producenta i nie gwarantuje stabilnego dochodu. Zastanawiano się jakie rośliny można wprowadzić do uprawy aby zastąpić białko soi GMO.

 

Jak zachęcić rolników do większej produkcji roślin bobowatych?

Zwrócono również uwagę na fakt, że istnieje  coraz większe zapotrzebowanie w Europie na mięso i jego przetwory oznaczone jako nie zawierajace GMO. Nie ma jednak konkretnych wytycznych co do oznaczania i certyfikowania tych produktów.

 

Kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym tematom, które zostały poruszone podczas dyskusji.

 

Ewa Bergman

 

 

Od początku marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, zwanym „mama 4 PLUS”. Emerytura matczyna otwiera furtkę do otrzymania emerytury na korzystniejszych warunkach.

Jej celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które musiały zrezygnować z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej (również rolniczej) albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.


Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zrzeszające krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów środków ochrony roślin, w trosce o człowieka i środowisko naturalne prowadzi kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Szerzy wiedzę, promuje dobre praktyki i proponuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera też działania na rzecz zachowania czystości wód oraz bioróżnorodności. To ważna gałąź działalności, lepsze jej wykorzystanie może przyczynić się do poprawy dostępu do żywności, wzmocnienia środków utrzymania w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych.


Od 14 marca br. obowiązuje nowy, zwiększony limit pomocy de minimis. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej w okresie trzech najbliższych lat zwiększona zostanie pomoc de minimis z 15 tys. euro do 20 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.

Limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

Rozporządzenie przewiduje wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) pod warunkiem łącznego spełnienia: nieprzekroczenia limitu sektorowego, prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50 % limitu dla gospodarstwa rolnego i 50 % limitu krajowego.

Pomoc de minimis jest wykorzystywana w czasie kryzysu ale również w ściśle określonym celu, na przykład aby zapobiegać chorobom lub rekompensować szkody spowodowane przez zwierzęta, które nie są chronione na mocy prawa unijnego.

Mgr inż. Monika Buchowska

Główny lekarz weterynarii poinformował, że Białoruś zniosła ograniczenia importowe wprowadzone w związku z wystąpieniem na terytorium Polski atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

"Decyzją Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa     i Żywności Republiki Białorusi z dniem 15 marca 2019 r. zostały zniesione czasowe ograniczenia importowe dla całej Polski" napisano w komunikacie opublikowanym przez główny inspektorat weterynarii.

Ograniczenia wprowadzono z powodu wystąpienia BSE w województwie dolnośląskim.

Białoruś uprzednio nałożyła na Polskę restrykcje importowe, które dotyczyły głównie bydła hodowlanego, użytkowego i przeznaczonego do uboju.

Polska również nie mogła wysyłać na Białoruś dzikich zwierząt, zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych podatnych na BSE, mięsa i innych surowców mięsnych, otrzymanych od zwierząt podatnych na BSE.

Zakaz importu obejmował także transport skór, rogów, kopyt i jelit pochodzących od zwierząt podatnych na BSE, pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu      i ryb.

Główny lekarz weterynarii podkreśla, że wystąpienie atypowej formy BSE nie niesie ze sobą ryzyka przeniesienia choroby.

"Zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż traktowana jest jako występująca bardzo rzadko we wszystkich populacjach bydła" napisano w komunikacie GIW.

Mgr inż. Monika Buchowska

Rusza kolejna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i choć tym razem rewolucji nie ma, jak co roku są zmiany w zasadach ubiegania się, jak też w warunkach ich przyznania. Najważniejsza zmiana w stosunku do ubiegłego roku dotyczy płatności ONW oraz EFA.

Jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), może dokonać zmiany elementu proekologicznego          w każdym momencie w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA. Musi jednak utrzymać odsetek powierzchni zadeklarowanej jako EFA. W przypadku gdy beneficjent zadeklarował 5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa tylko w tym obszarze i tylko w ramach działek będących w jego posiadaniu i zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na 2019 r. 

Nowy element EFA

Gospodarze posiadający więcej niż 15 ha i w związku z tym utrzymujący obszary proekologiczne EFA będą mieli od tego roku do dyspozycji nowy element. Są to grunty ugorowane z roślinami miododajnymi bogatymi w pyłek i nektar, oznaczone jako EFA1a (powstałe poprzez wysianie mieszanki składającej się z min. 2 gatunków roślin miododajnych objętych wykazem takich gatunków - gatunki roślin miododajnych, które są określone           w wykazie nr 2, są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami zawartymi w wykazie nr 1 i nie mogą w niej dominować). Za taki obszar uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których w okresie od 1 stycznia do 30 września danego roku nie prowadzi się produkcji rolnej, ale wolno zasiać rośliny miododajne, które należy utrzymywać minimum przez 6 miesięcy. Na takim ugorze wolno postawić ule, ale nie można wypasać zwierząt.

Od tego roku za obszary proekologiczne (EFA) nie będą uznawane grunty zalesione (po 2008 r. w ramach PROW). Od ubiegłego roku obowiązuje zakaz stosowania ś.o.r. na obszarach produkcyjnych EFA, tj. w przypadku ugorów, międzyplonów, upraw wiążących azot oraz pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja. Zakaz stosowania środków ochrony roślin obejmuje również zaprawę nasion. 

Rośliny miododajne (EFA1A)

  • Wykaz nr 1: astry (z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i wierzbolistnego), bodziszki, chabry, czarnuszki, cząber ogrodowy, czyściec prosty, driakwie, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, kłosowce, kocimiętki, kolendra siewna, kosmos pierzastolistny, krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzanka piaskowa, marzymięta grzebieniasta (orzęsiona), mierznica czarna, mięty, mikołajek płaskolistny, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, ożanka nierównoząbkowa, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewna, serdecznik pospolity, stulisz sztywny, szałwie (z wyłączeniem szałwii błyszczącej), szanta zwyczajna, szczecie, ślaz zygmarek, ślazówka turyngska, świerzbnica polna, trędownik bulwiasty, werbena krzaczasta, wielosił błękitny, wierzbownica kosmata, wierzbówka kiprzyca, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost lekarski.

  • Wykaz nr 2: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny (z wyłączeniem koniczyny odstającej), lucerny, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, sparceta piaskowa, sparceta siewna, wyka kosmata.

Nowe ONW

Od tego roku płatności ONW będą wypłacane według nowych zasad. Zmieniła się kwalifikacja do ONW oraz rodzaje.

Rolnicy mogą sprawdzić na stronie internetowej ARiMR, czy miejscowość, w której posiadają grunty rolne, nadal należy do ONW, a jeśli tak – do jakiego typu. Można to zrobić, klikając w zakładkę: „Dopłaty bezpośrednie”, a następnie „Obszary ONW w Polsce od 2019 r.” Znajduje się tam ramka, w której należy wybrać województwo, powiat oraz gminę, wtedy pojawią się miejscowości, w których ustalony jest ONW wraz z oznaczeniem jego typu.

Na grunty, które zostały wyłączone z ONW, w tym oraz w przyszłym roku będą przysługiwały płatności przejściowe. Za ten rok będzie to 85% dotychczasowej stawki płatności, a w przyszłym – 25 euro za wyłączony hektar.  

 Mgr inż. Monika Buchowska

PE opowiedział się 12 marca w Strasburgu za ochroną rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nowe przepisy obejmą detalistów, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie lub organizacje producentów lub jednego producenta, który angażowałby się w określone nieuczciwe praktyki handlowe.

Mają penalizować takie praktyki, jak spóźnione płatności za dostarczone produkty rolnicze (przede wszystkim szybko psujące się), odmowa kupującego podpisania pisemnej umowy      z dostawcą i niewłaściwe wykorzystanie informacji poufnych. Groźby odwetu wobec dostawców, na przykład usunięcia ich produktów lub opóźnienia płatności, aby ukarać ich za składanie skargrównież mają być karane.

Inne praktyki, takie jak zwracanie niesprzedanych produktów dostawcy bez płacenia za nie, zmuszanie dostawców do płacenia za reklamę produkowanych dóbr, obciążanie dostawców za magazynowanie produktów lub nakładanie kosztów na dostawcę, również byłyby zakazane, chyba że wcześniej uzgodniono by je w umowie dostawy.

Nowe ramy przyznają państwom członkowskim uprawnienia do egzekwowania nowych przepisów i nakładania sankcji w przypadku stwierdzonych naruszeń. Komisja ustanowi również mechanizm koordynacji między organami egzekwowania prawa, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk.

Nowe przepisy będą chronić małych i średnich dostawców o rocznych obrotach poniżej 350 milionów euro. Dostawcy ci zostaną podzieleni na pięć podkategorii:  

  • z obrotami poniżej 2 mln euro,

  • 10 mln euro,

  • 50 mln euro,

  • 150 mln euro,

  • 350 mln euro, przy czym najszersza ochrona przysługuje najmniejszym.

- Dawid w końcu pokonał Goliata. Uczciwość, zdrowsza żywność i prawa socjalne ostatecznie zwyciężyły nad nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności. Po raz pierwszy w historii UE rolnicy, producenci żywności i konsumenci nie będą już zastraszani przez wielkich graczy - powiedział sprawozdawca projektu, europoseł Paolo De Castro (Socjaliści).

Dyrektywa o zakazie nieuczciwych praktyk handlowych musi zostać formalnie zatwierdzona przez Radę UE, zanim wejdzie w życie. Państwa UE będą miały 24 miesiące na wprowadzenie nowych przepisów do prawa krajowego. Nowe zasady powinny być stosowane 30 miesięcy po wejściu w życie.

Mgr inż. Monika Buchowska

W dniach 15-17 marca 2019 r., w Kielcach odbyły się największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane w halach wystawienniczych i największe w Polsce targi, spośród wszystkich branż gospodarki. Targi rolnicze AGROTECH organizowane były po raz 25.

Wystawę w piątek 15 marca zwiedzili również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wicepremier Beata Szydło. Targi w 2019 były rekordowe, na największej w historii powierzchni , 66 tysiącach metrów kwadratowych prezentowało się 750 firm z 25 krajów, a ekspozycję można było zobaczyć w 11 halach i na terenie zewnętrznym.

Podczas jubileuszowego AGROTECHU można było zobaczyć nowości branży techniki rolniczej. Liderzy rynku rolniczego przywieźli do Kielc setki sprzętu, ciągniki, kombajny, opryskiwacze, siewniki, pługi, agregaty, przyczepy, maszyny i urządzenia, a także nawozy, środki ochrony roślin, biostymulatory, instalacje urządzeń i konstrukcje budowlane, zbiorniki na paliwo.                                                                                                                  

W czasie AGROTECHU rolnicy mieli możliwość korzystania z doradztwa i wiedzy specjalistów z każdej instytucji służącej właśnie rolnictwu .Swoje stoiska miały między innymi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas konferencji warto było zwrócić uwagę na temat bezpiecznego i legalnego zatrudnieniu cudzoziemców w rolnictwie. Ponadto w piątek 15 marca odbył się również panel o uprawie konopi prowadzony przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

W trakcie targów AGROTECH tradycyjnie odbył się finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którego organizatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Natomiast najlepsze produkty prezentowane podczas targów zostały nagrodzone Medalami Targów Kielce oraz wyróżnieniami. Po raz kolejny została wręczona Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii „osobowość” oraz „firma z sukcesami”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jubileuszowy-agrotech-w-kielcach

Link – rozmowa z Andrzejem  Mochoniem, Prezesem Zarządu Targów Kielce: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/agrotech-2019-w-kielcach-startuje-w-piatek-i-juz-bije-rekordy-pelen-premier-najnowszych-ciagnikow/ar/13952253

Link-PROGRAM TARGÓW AGROTECH 2019 http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2019/0308/085339-agrotech-2019-program-targow.pdf