Posiedzenie zespołu Copa - Cogeca "Kwestie podatkowe i prawne" w Brukseli 19 - 20 września 2018

W dniach 19-20 września br. uczestniczyłem w posiedzeniu zespołu "Kwestie podatkowe i prawne" Copa-Cogeca w Brukseli.

Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad i sprawozdania z ostatniego spotkania w maju. Wiceprzewodniczący zespołu zapoznał nas z orzecznictwem europejskich trybunałów w wybranych sprawach dotyczących rolnictwa. W dalszej kolejności wysłuchaliśmy poglądów Pana Gereona Thiela z Komisji Europejskiej, kierownika działu pomocy państwa, DG AGRI. Przedstawił nam wniosek Komisji w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnym. Komisja wnioskuje o zwiększenie pomocy de minimis do kwoty 25 000 euro na trzy lata (do tej pory jest to 15 euro). Przedstawił również projekt wniosku Komisji w sprawie deklarowania niektórych kategorii pomocy w sektorach rolnych i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Otrzymaliśmy informacje na temat wniosku dotyczącego dyrektywyw sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Przybył do nas również Pan Arne Kubitz, urzędnik ds. polityki, DG TAXBUD. Przekazał on wniosek Komisji Europejskiej w sprawie reformy podatku VAT. Przewodniczący zespołu poinformował nas aktualnej sytuacji dotyczącej Brexitu. Rozmawialiśmy również o skonsolidowanej podstawie opodatkowania przedsiębiorstw (CCCTB), o badaniach nad organizacjami producentów i ich działalności w sektorze oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych. Otrzymaliśmy informacje o ankiecie Komisji dotyczącej skutków dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Najciekawszym punktem moim zdaniem była dyskusja na temat szykanowania i zastraszania rolników przez ekoterrorystów, zielonych oraz pseudo obrońców zwierząt. Zaprali głos przedstawiciele organizacji z Niemiec, Belgii, Szwecji. Został odnotowany również mój głos dotyczący przykładów osiedlania się mieszkańców miast na terenach wiejskich, którym przeszkadza zapach zwierząt, obornika, pracy maszyn rolniczych w nocy i karaniu rolników przez policje za zakłócanie "ciszy nocnej". Przewodniczący zespołu zapowiedział dalszą dyskusję na te tematy i zainteresowanie problemem Komisję Europejską w celu ochrony prawnej rolników.

Z satysfakcją odnotowałem fakt umieszczenia na drzwiach do naszego wspólnego biura w Copa-Cogece informacji o przedstawicielstwie naszego Związku, o którą się od dawien dawna upominałem. W biurze brakuje mi naszego niewielkiego baneru na stojaku. Zapewniam, że będę temat drążył.

(-) Andrzej Chmielewski
Wiceprzewodniczący ZZR Samoobrona